Veel gestelde vragen

Hier vindt u het antwoord op veel gestelde vragen over het project Meent Aardgasvrij én over het Programma Aardgasvrije Wijken. Wordt uw vraag niet beantwoord? Stuur dan een mail met uw vraag naar meentaardgasvrij@hilversum.nl.

Hoe kan ik meedenken over het project Meent Aardgasvrij? 

We gaan aan de slag met het opstellen van het buurtenergieplan, samen met bewoners. In dit plan staat hoe de woningen in het projectgebied de komende jaren aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Het plan bevat onder andere een planning, een aanpak per woningtype, garanties die geboden worden en de aanpak van de woningcorporaties. Dit plan willen we eind 2022 af hebben.

U kunt op verschillende manieren meedenken over, meewerken aan of reageren op onderdelen van het plan en het plan zelf. Voor de zomer van 2021 heeft u een enquête kunnen invullen en in september/oktober 2021 heeft u uw mening kunnen delen tijdens de straatgesprekken. Deze input nemen we mee in het opstellen van het buurtenergieplan. Komend jaar komen er nog meer mogelijkheden om mee te denken of mee te doen. We gaan bijvoorbeeld themabijeenkomsten en bezichtigingen bij modelwoningen organiseren. We houden u op de hoogte van alle mogelijkheden via deze website, de digitale nieuwsbrief en het wijkblad. 

Heeft u nog ideeën over hoe u mee wilt denken of doen? Laat het ons weten. Huurt u een woning en wilt u meedenken? Laat uw woningcorporatie dan weten dat u mee wil denken.

Ik wil mijn huis van het aardgas af halen. Hoe kan ik meedoen?

Heeft u in het projectgebied een koopwoning en wilt u uw woning nu al aardgasvrij maken? Dan kunt u zich aanmelden voor deelname aan een van de pilots die we gaan draaien. Stuur dan een mail naar meentaardgasvrij@hilversum.nl. De eerste pilot voor woningeigenaren is dit najaar gestart. Woningeigenaren die deze ronde niet mee kunnen doen, kunnen in 2022 en de jaren daarop alsnog aansluiten. Voor alle woningeigenaren in het projectgebied is een financiële bijdrage beschikbaar voor het aardgasvrij maken van hun woning.

Huurt u in het projectgebied een woning van een woningcorporatie? Dan zorgt de woningcorporatie voor de aanpassingen. Zij betrekken hun bewoners bij de verbouwplannen. Laat uw woningcorporatie weten dat u mee wilt doen. U kunt sowieso meedenken over of meewerken aan het buurtenergieplan.

Huurt u in het projectgebied een woning van een particuliere verhuurder? Het is aan uw verhuurder om te besluiten mee te doen aan dit project. Ga eventueel met hem of haar in gesprek hierover. Net als alle bewoners in de wijk kunt u meedenken over of meewerken aan het buurtenergieplan. 

Wat houdt meedoen aan een pilot in?

Voor het project Meent Aardgasvrij gaan we een aantal pilots draaien. We gaan concreet aan de slag met het isoleren en aardgasvrij maken van woningen. Dat doen we samen met woningeigenaren die serieus aan de gang willen met het verduurzamen van hun huis. De woningcorporaties willen ook een pilot gaan draaien bij de huurwoningen. In de pilot worden bewoners intensief begeleid. Ook krijgen ze een financiële bijdrage voor het deel van de investering dat niet binnen 15 jaar wordt terugverdiend. 

De eerste pilot is dit najaar gestart en loopt tot de zomer van 2022. Aan deze pilot kunt u niet meer meedoen, maar als u in het projectgebied woont en uw woning op korte termijn aardgasvrij wilt maken, kunt u zich aanmelden voor een vervolg. Voor alle woningeigenaren in het projectgebied is een financiële bijdrage beschikbaar voor het aardgasvrij maken van hun woning. Deze bijdrage komt uit het Programma Aardgasvrije Wijken van het Rijk.

We werken in deze pilots samen met het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek(een collectief van aannemers en installateurs uit de bouw in deze regio) en het Duurzaam Bouwloket. Samen met de bedrijven Slokker, Intersell, Mokveld Bouw en Gijs & Van Cleef wordt een pakket ontwikkeld. 

Ik wil wel mijn huis verduurzamen, maar niet gelijk aardgasvrij maken. Is dat ook mogelijk?

Het is altijd goed om uw huis beter te isoleren. U gaat dan minder verbruiken en uw huis zo voorbereid op een alternatief voor aardgas. Het staat u altijd vrij om daarin een eigen keuze te maken. De financiële bijdrage van het Rijk is bedoeld om in te zetten voor woningen die geheel van het aardgas af gaan. Dat is dus ook de voorwaarde. Maar we onderzoeken wel mogelijkheden om financieel te ondersteunen bij isolatiemaatregelen. Daarvoor zijn andere mogelijkheden vanuit het Rijk en de gemeente. Informatie hierover kunt u vinden op www.duurzaambouwloket.nl/hilversum.

De pilots die we nu in het projectgebied draaien, moeten inzicht geven in hoe we de financiële bijdrage van het Rijk het beste kunnen inzetten om de woning daadwerkelijk aardgasvrij te maken. Op basis van die inzichten komen er maatregelenpakketten, bestaande uit isolatie, ventilatie en installatie die zijn aan te sluiten op persoonlijke situaties. 

Heeft het zin om mijn woning aardgasvrij te maken als ik al heel weinig gas verbruik doordat ik mijn huis al heb verduurzaamd?

Jazeker. Waarschijnlijk heeft u al geïnvesteerd in isolatiemaatregelen. De laatste stap is dan snel gemaakt en geeft u recht op financiële ondersteuning uit de Rijksbijdrage. Het project Meent Aardgasvrij loopt tot en met 2028. Dat is dus nog even. U kunt voor uzelf bepalen wanneer het voor u gunstig is om over te stappen. Duurzaam Bouwloket kan u daarbij helpen en adviseren. 

Kan ik gedwongen worden om mee te doen?

Nee. Woningeigenaren doen vrijwillig mee. Niets is verplicht. Meedoen biedt wel kansen: u wordt begeleid, we gaan samen op zoek naar oplossingen als de gekozen techniek niet goed werkt en u krijgt financiële ondersteuning en energieprestatiegarantie. 

De woningcorporaties doen ook mee. Als zij verbouwplannen hebben, betrekken zij hun huurders hierbij. Dan wordt de gebruikelijke procedure doorlopen waarbij 70% van de huurders moet instemmen met het voorstel. Tijdens dat proces maakt u dan uw ideeën of bezwaren bekend bij uw woningcorporatie. 

Wat kan ik doen als ik niet mee wil doen met het project Meent Aardgasvrij?

Bent u woningeigenaar? Dan bent u niet verplicht om mee te doen. De aardgasleiding blijft voorlopig nog in de wijk liggen en netbeheerder Liander is op dit moment nog verplicht om woningen aangesloten te houden als de betreffende eigenaar gas afneemt. Wel horen wij graag uw reden waarom u niet mee wilt doen. Daar kunnen wij van leren. Dat kan door ons een mailtje te sturen: meentaardgasvrij@hilversum.nl

Bent u huurder? Dan wordt de gebruikelijke procedure doorlopen waarbij 70% van de huurders moet instemmen met het voorstel. Tijdens dat proces maakt u dan uw bezwaren bekend bij uw woningcorporatie. 

Wat als er een blok woningen aardgasvrij wordt gemaakt, en ik als enige woning in het blok niet mee wil doen?

De warmtepomp die we in het projectgebied willen uitrollen, is ook individueel toepasbaar. De aanpak per blok woningen (met een collectieve bodemlus of warmtepomp) biedt waarschijnlijk financiële voordelen voor u als woningeigenaren, ten opzichte van een individuele aanpak. Bovendien zit u met uw blok woning dan eenmalig in de overlast vanwege de verbouwing en aanpassingen. Maar niemand kan of mag u dwingen. Het blijft dus uw eigen keuze. Met de arrangementen die we ontwikkelen, willen we de mogelijkheid houden om zowel een individuele als een collectieve aanpak te faciliteren. Deze arrangementen zullen wel verschillende kosten hebben.  

Vragen over techniek en warmteopties

Wat komt er in de plaats van aardgas?

Voor de Hilversumse Meent hebben we afgelopen jaren onderzocht welke warmtebronnen beschikbaar zijn en passen bij de woningen in de wijk. Daaruit komt dat een all-electric oplossing de meeste logische is. Dit betekent dat er in plaats van aardgas elektriciteit wordt gebruikt voor verwarming, warm tapwater en koken.  

We hebben in de Meent gekozen voor de warmtepomp. Hierbij zijn verschillende uitvoeringsvarianten mogelijk, bijvoorbeeld met een bodemlus of met een buitenunit. Voor deze optie is gekozen op basis van meerdere onderzoeken. Recent is deze optie nogmaals door een extern bureau onderzocht en besproken in een denktank met bewoners. Deze optie is financieel haalbaar door de bijdrage van het Rijk uit het Programma Aardgasvrije Wijken. Alleen woningen die goed genoeg geïsoleerd zijn, kunnen gebruikmaken van een warmtepomp. Isoleren hoort daarom ook bij de aanpak en is in alle gevallen een no-regret maatregel. Met deze techniek gaan we werken in de pilots. 

Als toekomstige ontwikkelingen daarom vragen, kan de warmtepomp vervangen worden door een andere techniek. Belangrijk om te weten is dat de hoofdgasleiding voorlopig blijft liggen in de wijk. Wel is het zo dat vanwege veiligheidseisen de netbeheerder de leiding naar het huis verwijderd als u besluit van het gas af te gaan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De hoofdleiding blijft liggen. 

Zijn de alternatieven voor aardgas voor iedere woning hetzelfde, of kan ik zelf kiezen?

In principe is de voorgestelde warmteoplossing voor iedere woning hetzelfde. Woningeigenaren bepalen zelf of ze mee willen doen. U kunt uiteraard ook voor een eigen, individuele oplossing kiezen voor uw woning. Maar de technische mogelijkheden zijn dan naar verwachting duurder.

Bent u huurder? Uw woningcorporatie hoort graag uw mening, zorgen en voorkeuren. Op basis van alle informatie zal de corporatie een voorstel maken, waarbij betaalbaarheid voor de huurder, een verantwoorde investering voor de corporatie en duurzaamheid belangrijke factoren zijn. Met dit voorstel kunnen huurders een afweging maken of zij voor of tegen zijn. Uiteindelijk zal minimaal 70% van de huurders moeten instemmen met het voorstel, wil de woningcorporatie het voorstel doorvoeren. 

Is de nieuwe warmtevoorziening ook echt duurzaam?

Ja, maar dit hangt mede af van welk alternatief voor aardgas wordt gekozen. Voor het project Meent Aardgasvrij werken we toe naar aardgasvrij wonen, omdat daarmee een stap wordt gezet naar klimaatneutraal wonen. Voor het project Meent Aardgasvrij wordt een all-electric oplossing, een warmtepomp, voorgesteld. Voor all-electric oplossingen geldt dat Nederland investeert in verduurzaming van de elektriciteitsopwekking. Door gebruik te maken van elektriciteit afkomstig van windparken en zonneweides, wordt de kg co2-uitstoot per kWh automatisch en geleidelijk verlaagd. Nu is de stroomvoorziening nog een mix van duurzaam en niet duurzaam opgewekte elektriciteit. Op termijn wordt dit volledig duurzaam opgewekte elektriciteit. 

Als de gekozen techniek voor de Meent toch geen goede keuze blijkt te zijn, krijgen huiseigenaren dan de garantie dat zij worden geholpen met de omschakeling naar een andere techniek? 

Op dit moment is de warmtepomp, een individuele techniek, de voorkeursoplossing voor de Meent. Er is momenteel geen collectieve warmteoplossing die de voorkeur heeft boven deze techniek. We hebben grondig onderzoek gedaan en deze resultaten bevestigen de keuze voor de warmtepomp in combinatie met isolatie voor de Meent. Er zijn daarnaast geen duidelijke warmtebronnen in de buurt beschikbaar. Tot slot is de warmtepomp een beproefde techniek, waarmee een goed geïsoleerde woning goed van warmte kan worden voorzien. 

Voor het projectgebied geldt dat we het geld van de Rijksbijdrage uit het Programma Aardgasvrije Wijken mogen gebruiken tot en met 2028. In die tijd moeten de woning in het projectgebied aardgasvrij zijn gemaakt. Op dit moment gaan we daarom niet over naar een andere techniek dan de warmtepomp. Wel starten we eerste met pilots, om de techniek in de praktijk te testen en eventuele fouten eruit te halen. We nemen daarin nu nog geen onomkeerbare stappen. Dit is nodig om ook echt een geschikt alternatief op maat te bieden voor uw woning. 

Ondertussen houden we ontwikkelingen in de gaten om de opties open te houden, totdat we een definitieve keuze hebben gemaakt voor een techniek. Maar naarmate het project vordert, zullen we ons wel steeds meer gaan richten op één techniek. Isoleren is overigens altijd een goede keuze. 

Als we gaan werken met een bodemlus, waar komt deze dan te liggen?

Dit ligt nog open. Het kan in iemands tuin, maar we onderzoeken ook de mogelijkheden om dit in de openbare ruimte op te lossen.

Gaan er milieuproblemen ontstaan in de bodem als er een bodemlus wordt geplaatst?

Een bodemlus mag geen risico vormen voor de watervoorziening en het milieu. Als blijkt dat de bodemlus tot milieuproblemen kan leiden, zullen we dit eerst goed onderzoeken en kijken of dat kan worden voorkomen. In het uiterste geval kan het risico op milieuproblemen ook betekenen dat we van de bodemlus af moeten zien.

Lukt het om de woning in de winter warm te krijgen met een warmtepomp?

Ja, ook met een koude buitentemperatuur krijgt de warmtepomp het binnen warm. De bodemlus onttrekt warmte diep uit de grond. Een warmtepomp met buitenunit haalt de warmte uit de buitenlucht en zal dus iets harder moeten werken. Er zit een “fail-safe techniek” in de warmtepomp die een extra elektrische generator activeert, mocht het toch niet lukken de woning warm te krijgen met de gewone warmtepomp.

Alleen een voldoende geïsoleerde woning kan met een warmtepomp verwarmd worden. Isoleren is dan ook een groot onderdeel van het proces. Een goed geïsoleerde woning zorgt ervoor dat de warmte in de winter beter binnenblijft. Vloeren en muren worden minder koud. Ook zal er minder tocht optreden en zijn woningen na isolatie vaak minder vochtig. Uw woning wordt dus nog voldoende warm met een warmtepomp als deze goed geïsoleerd is. Tegelijkertijd houdt isolatie in de zomer de warmte beter buiten. Dit zorgt er, samen met de warmtepomp die ook als airco kan werken, voor dat uw woning in de zomer koeler blijft.

Geven al die warmtepompen in de wijk geluidsoverlast (de individuele lucht-water warmtepompen met buitenunits)?

De lucht-water warmtepompen geven geluid. De mate van geluid is aan regels gebonden. Sinds 1 januari 2021 mag dit 's nachts maximaal 40 dB zijn en overdag maximaal 45 dB. Ook kan er een kast om de warmtepomp worden geplaatst, waardoor er minder geluidsoverlast plaatsvindt.

Wordt er onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor een gemeenschappelijke aanpak voor de hele regio? 

Er wordt ook onderzoek gedaan naar collectieve warmte in de regio. Zo vinden er bij Eemnes bijvoorbeeld boringen naar geothermie plaats. Als dit een geschikte warmtebron blijkt, dan is dit pas vanaf 2030 beschikbaar. Voor de Meent is onderzoek gedaan naar beschikbare warmtebronnen in de buurt. Er bleken geen of te kleine warmtebronnen in de buurt te liggen om de hele Meent mee te verwarmen op een warmtenet. Ook niet in Bussum. 

Kunnen we niet beter voor een hele innovatieve technologie kiezen, zoals waterstof?

Het Rijk geeft op dit moment weinig speelruimte voor experimenten met waterstof in wijken. De Programma Aardgasvrije Wijken-regeling is in beginsel niet op dit soort experimenten ingericht. De bijdrage van het Rijk is gebaseerd op de warmtetechniek zoals hierboven beschreven. Alleen voor die techniek mogen we het geld gebruiken. 

Waterstof speelt in de periode tot 2030 geen grote rol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Groene waterstof is op dit moment nog schaars en in de toekomst zullen we niet zoveel groene waterstof kunnen produceren als de hoeveelheid aardgas die we nu gebruiken. Bovendien moet er eerst genoeg groene elektriciteit aanwezig zijn om groene waterstof mee te maken. 

Het ligt dus voor de hand dat waterstof in eerste instantie vooral wordt toegepast waar andere mogelijkheden niet beschikbaar, ingewikkeld of duur zijn. Bijvoorbeeld in de industrie (Tata Steel) of mobiliteit (zwaar transport), maar ook in oude binnensteden met moeilijk te isoleren gebouwen waar geen ruimte is voor een warmtenet. De komende tien jaar zal er meer duidelijk worden over het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving. Actuele informatie over verschillende (vernieuwende) technieken vindt u op de website van Expertise Centrum Warmte [www.expertisecentrumwarmte.nl]. 

Kan ik straks nog voor mijn eigen warmteleverancier kiezen?

In het projectgebied gaan we werken met een warmtepomp. Dat betekent dat u omschakelt van aardgas naar elektriciteit. Dat wordt door verschillende energiemaatschappijen aangeboden. U kunt zelf kiezen van welke leverancier u elektriciteit wilt afnemen.  

Kan het elektriciteitsnet het aan als alle woningen aardgasvrij worden gemaakt? 

Voor Hilversum voorziet de netbeheerder Liander geen problemen met het elektriciteitsnet. Als de planningen op tijd bekend worden gemaakt, kan Liander hierop inspelen en verwachten zij ook geen problemen met het net voor de Hilversumse Meent. 

Moet ik mijn cv-ketel vervangen als deze binnen 5/10 jaar aan vervanging toe is?

Dit is afhankelijk van uw eigen wensen. Wilt u graag aardgasvrij wonen? Dan raden wij af uw cv-ketel te vervangen door een nieuwe. Wilt u niet van het aardgas af? Dan is het vaak nog een goede optie om uw cv-ketel te vervangen. Ook de kosten kunnen hierbij een rol spelen. De verwachting is dat de gasprijs ten opzichte van de prijs van elektriciteit verder zal stijgen. Dit kan betekenen dat het toch verstandiger is om de cv-ketel te vervangen door een warmtepomp. Dit is ook afhankelijk van hoe goed uw huis geïsoleerd is. Neem voor onafhankelijk advies voor uw specifieke situatie kosteloos contact op met het Duurzaam Bouwloket

De komende drie jaar zet het kabinet in op extra subsidie voor hybride warmtepompen. Het subsidiebedrag wordt per 2022 verhoogd van 20% naar 30%. Is uw cv-ketel aan vervanging toe en wilt u een hybride warmtepomp aanschaffen? Dan kan dat. Wij verwachten dat er in de Meent nog wel 15 jaar aardgas is, dus een hybride warmtepomp die u nu aanschaft dient zijn tijd uit. Zo draagt u bij aan het verminderen van CO2-uitstoot en houdt u de mogelijkheid om klaar te zijn voor aardgasvrij. Zorg er wel voor dat uw woning voldoende geïsoleerd is. Als u aanspraak wilt maken op de Rijksbijdrage voor het project Meent Aardgasvrij, dan dient u wel van het aardgas af te gaan. 

Kan ik bij een collectieve oplossing nog zelf bepalen hoe warm mijn huis wordt? 

Ja, dat kan. U regelt zelf de temperatuur in uw woning.

Moet ik een vergunning aanvragen als ik een warmtepomp wil plaatsen?

Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen als u een warmtepomp wilt plaatsen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina bij Vergunningen

 

Vragen over in en om de woning

Wat als mijn kruipruimte niet geschikt is voor vloerisolatie?

Hiervoor kunt u het beste advies vragen aan het Duurzaam Bouwloket.

Kunnen we de woningen in de wijk collectief isoleren en/of collectief de dakpannen vervangen?

Onder andere de lokale energiecoöperatie HilverZon heeft collectieve inkoopacties. Bijvoorbeeld voor isolatie. Wij gaan naar aanleiding van de straatgesprekken kijken hoe we dit verder vorm kunnen geven, in samenwerking met HilverZon en het Energiedienstenbedrijf.

Ik heb een hoekwoning. Hoe kan ik die goed genoeg isoleren?

Hiervoor kunt u het beste advies vragen aan het Duurzaam Bouwloket

Wordt de vloer ook geïsoleerd in de hoekwoningen?

Indien uw vloer geschikt is voor isolatie zal dit zeker mogelijk zijn.

Wat als bomen van de gemeente bij mijn huis de zon op mijn dak blokkeert waardoor zonnepanelen niet rendabel zijn?

Wij waarderen de groenstructuur in de wijk ook erg. Op dit moment zullen we dan ook geen bomen weghalen. U kunt wel participeren in een collectief zonnedak, bijvoorbeeld bij Hilverzon, als uw eigen woning door bomen niet geschikt is voor zonnepanelen.

Hoeveel overlast ga ik krijgen? Hoe lang duurt een verbouwing?

Dit hangt mede af van technische keuzes en afwegingen. Dit zal nader uitgewerkt moeten worden.

Als er een buitenunit in mijn tuin moet komen, waar wordt deze dan geplaatst? Kan ik dat zelf bepalen?

Een buitenunit kan op meerdere plekken worden gemonteerd. Dit moet per situatie worden bekeken en beoordeeld. In overleg met het Energiedienstenbedrijf bepaalt u waar deze het beste geplaatst kan worden.

Komen er meer installaties/leidingen in mijn woning, waardoor ik minder gebruiksruimte overhoud? Wordt mijn zolderruimte bijvoorbeeld beperkt?

Dit hangt mede af van technische keuzes en afwegingen die we het komende jaar bij de ontwikkeling van de arrangementen gaan maken. Daarnaast vraagt iedere situatie opnieuw om maatwerk, zeker als het om dit soort zaken gaat. We proberen bij de ontwikkeling van de arrangementen zoveel mogelijk rekening te houden met de ruimtelijke impact buiten en in de woning. Dit zal nader uitgewerkt worden.

Moet de elektra worden aangepast in mijn woning?

Dit zal moeten worden beoordeeld op het moment dat uw woning aangepakt gaat worden of wanneer u zich als bewoner laat adviseren over uw mogelijkheden. Ga voor advies naar het Duurzaam Bouwloket.

Wat moet er allemaal vervangen worden in mijn huurwoning?

Dit zal moeten worden beoordeeld op het moment dat uw woning aangepakt gaat worden of wanneer u zich als bewoner laat adviseren over uw mogelijkheden. De woningcorporatie gaat met u in gesprek over de wijze waarop dit gebeurt en op welke manier de woningcorporatie u hierin kan ondersteunen.

Vindt er tegelijk met het aardgasvrij maken van mijn huurwoning woningverbetering plaats, zoals isolatie, ventilatie of kierdichting?

Dit hangt mede af van technische keuzes en afwegingen. Veel woningen zijn al geïsoleerd. Afhankelijk van de gekozen technische oplossing wordt er bepaald of extra maatregelen noodzakelijk zijn.  

Als u het moment dat uw woning aardgasvrij wordt gemaakt ook gebruikt om een al langer geplande verbouwing te doen, is dat natuurlijk slim. U kunt dan werk met werk maken. De financiële bijdragen vanuit het Rijk en andere regelingen in verband met verduurzaming van de woning (subsidie op isolatie, Duurzaam Wonen Lening etc.) kunnen daarvoor niet worden ingezet. Wel zijn deze te gebruiken voor aantoonbare maatregelen die direct met verduurzaming van uw woning te maken hebben. Waar u de verschillende regelingen voor in kunt zetten, staat beschreven in de regeling zelf. U vindt alle financiële regelingen op www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck

 Welke verwarmingselementen komen er in de huurwoning, of blijven bestaande radiatoren gehandhaafd? 

 Dat moet nog worden bepaald en is afhankelijk van het feit of de warmtepomp voldoende warmte kan leveren in combinatie met bestaande radiatoren. Het streven is om zo min mogelijk zaken te vervangen als dit niet nodig is. 

 Wat voor impact heeft het aardgasvrij maken van mijn woning op mijn woonplezier? 

 Een goed geïsoleerde woning zorgt ervoor dat de warmte in de winter beter binnenblijft. Vloeren en muren worden minder koud. Ook zal er minder tocht optreden en zijn woningen na isolatie vaak minder vochtig. Tegelijkertijd houdt isolatie in de zomer de warmte beter buiten. Dit zorgt ervoor dat de woning in de zomer koeler blijft. Met isoleren bereid je je huis voor op aardgasvrij en energieneutraal wonen. Deze isolatie is nodig zodat ook de warmtepomp optimaal kan werken.  

 Met verwarming door de warmtepomp zal uw woning gelijkmatiger worden verwarmd. De warmtepomp kan ook als airco werken en uw huis koelen. Door de isolatie blijft de warmte beter binnen in de winter en blijft uw woning langer koel in de zomer. Het wooncomfort in uw woning zal dus toenemen. 

Vragen over koken zonder aardgas

Kan ik straks niet meer koken op gas?

Als uw woning aardgasvrij wordt gemaakt, kunt u niet meer koken op gas. In plaats daarvan kunt u koken op inductie. Uit ervaring blijkt deze manier van koken niet erg af te wijken van het koken op gas. Koken op inductie is heel direct aan te sturen, zoals bij gas. Koken op inductie is daarmee wezenlijk anders dan een keramische kookplaat of elektrische kookplaat. Bovendien biedt het nog andere voordelen: het is veilig, efficiënt en goedkoper dan koken op gas. Het nadeel is wel dat u uw pannen waarschijnlijk zult moeten vervangen, omdat deze door de hitte van op gas koken niet meer goed vlak zijn en daardoor het koken op inductie niet optimaal werkt.

Wat als ik liever op gas wil blijven koken?

Wij dwingen niemand om van het aardgas af te gaan. U kan dus op aardgas blijven koken. Ook als u uw woning isoleert en een warmtepomp installeert voor warmte. U blijft dan wel de aansluitkosten (het zogenaamde vastrecht) voor uw gasvoorziening betalen. Daarnaast betaalt u ook het gebruik van het gas. Het vastrecht kan in verhouding duur zijn.

Belangrijk om te weten is dat we de bijdrage vanuit het Rijk alleen inzetten bij woningen die volledig van het aardgas af gaan/zijn. U komt in dit geval dus niet in aanmerking voor de PAW-subsidie. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat op termijn de gasprijs verder zal gaan stijgen. Ook kan het zijn dat het Rijksbeleid ten aanzien van de levering van gas op termijn wijzigt. Of en wanneer er vanuit het Rijk wordt besloten om geen gas meer te leveren, is niet te zeggen.

Wanneer moet ik overstappen van op gas koken naar inductie?

Dat is op het moment dat u voor uw verwarming overschakelt op een alternatief voor aardgas. 

Als mijn woning aardgasvrij wordt gemaakt, krijg ik dan de kosten van een nieuwe kookplaat of pannenset vergoed?

Woningeigenaren krijgen deze kosten niet vergoed. Bent u huurder? De woningcorporaties hebben hierin een eigen beleid. U wordt geadviseerd om bij uw eigen woningcorporatie navraag te doen.  

Vragen over financiën

Hoe wordt het aardgasvrij maken van mijn woning gefinancierd?

Het aardgasvrij maken van een woning kost geld. Bent u woningeigenaar? Dan wordt een deel van de investering terugverdient doordat uw energierekening lager wordt en daarmee uw maandelijkse lasten. Dat deel van de investering moet u zelf betalen. Het andere deel van de investering verdient u niet terug. Dit heet de onrendabele top. Deze onrendabele top wordt gecompenseerd met de rijksbijdrage vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken. We rekenen hierbij met een terugverdientijd van 15 jaar.

Voor huurders geldt dat zij niet zelf investeren. Dat doet de woningcorporatie. De woningcorporatie maakt afspraken met de huurders of en op welke manier dit aan hen wordt doorberekend. Huurders hebben daarvoor instemmingsrecht, waarbij 70% van de huurders akkoord moeten gaan voordat de woningcorporatie dit kan doorvoeren.

Van welke subsidies of leningen kan ik gebruikmaken als ik mijn woning wil verduurzamen of aardgasvrij wil maken?

Als u meedoet met het project Meent Aardgasvrij, krijgt u de onrendabele top vergoed uit de rijksbijdrage uit het PAW. De onrendabele top is het deel van de investeringen in uw woning dat u niet terugverdient binnen 15 jaar. Daarnaast kunnen alle Hilversummers gebruikmaken van de Duurzaam Wonen Lening van gemeente Hilversum, en van landelijke regelingen zoals investeringssubsidies of een energiebespaarlening. Kijk voor een volledig overzicht op de website van het Duurzaam Bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck). 

Gaat de huur van mijn woning omhoog? Blijft het betaalbaar?

De corporaties vinden het belangrijk dat de woonlasten betaalbaar blijven. Huurwoningen verduurzamen kost geld, en leidt vaak tot besparing op de energierekening voor de huurder. Als de corporatie besluit om woningen te verduurzamen, kan er daarom een vergoeding in de huur- of servicekosten worden gevraagd. Het uitgangspunt van de woningcorporaties is hierbij dat het totaalbedrag wat de huurder betaalt aan huur, servicekosten en energiekosten na de ingreep gelijk blijft of daalt, maar hierover staat nog niets vast. Er is momenteel nog geen keuze gemaakt voor welke manier de corporaties hun aanbod gaan doen naar de bewoners.

Als ik al veel heb gedaan aan mijn woning, krijg ik dan ook financiële compensatie daarvoor?

Nee, de Rijksbijdrage uit het PAW is niet beschikbaar voor al uitgevoerde maatregelen. Deze beperking wordt ons door het Rijk opgelegd en is een voorwaarde om van de subsidie gebruik te kunnen maken.

Hoe werkt het met de rekening als we gaan werken met een bodemlus? De kosten van het plaatsen en de energierekening?

Dat kunnen we op dit moment nog niet aangeven. Voor de arrangementen die straks ontwikkeld worden op basis van de pilots zal dit verder worden uitgezocht.

Moet ik betalen voor het laten verwijderen van mijn gasaansluiting?

De netbeheerder verwijdert de gasaansluiting. Dit is nu vanuit het Rijk tijdelijk gratis voor kleinverbruikersaansluiting (< 40 m3 gas per uur). Meer informatie hierover leest u op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Krijgen bewoners met alleen AOW een vergoeding?

Bewoners met alleen AOW krijgen geen extra vergoeding. Bent u woningeigenaar? Als u uw woning aardgasvrij maakt, ontvangt u een financiële bijdrage vanuit de Rijksbijdrage van het PAW. Hiermee wordt de onrendabele top vergoed: het deel van de investering in de woning dat u niet binnen 15 jaar terugverdient. Deze bijdrage is onafhankelijk van uw inkomenssituatie en is beschikbaar voor alle woningeigenaren in het projectgebied. 

Naast deze bijdrage bestaan er verschillende financiële regelingen, zoals de Duurzaam Wonen Lening Hilversum en landelijke subsidies en leningen. Vanuit het Sociaal Plein zijn er ook reguliere inkomensregelingen voor mensen met een kleine beurs.

Bent u huurder? Dan hoort u van uw woningcorporatie hoe uw maandlasten eruit komen te zien.

Vragen over proces en planning

Wanneer ben ik aan de beurt om mijn woning aardgasvrij te maken?

Woningeigenaren doen mee op basis van vrijwilligheid. U kiest zelf of u uw woning aardgasvrij wilt maken. In 2022 gaan we eerst een buurtenergieplan maken. Hierin wordt duidelijk hoe we het gaan aanpakken, met welke warmtealternatieven en welke woningen als eerste van het aardgas af gaan. Dit buurtenergieplan maken we samen met bewoners, want aardgasvrij gaat over uw huis en uw leefomgeving. Uw behoeften en zorgen staan hierbij centraal. Dat geldt zowel voor huiseigenaren als voor huurders. Dus in overleg met de corporaties worden de huurders er ook bij betrokken. 

We zijn in het najaar van 2021 gestart met een pilot met woningeigenaren om in de praktijk kennis op te doen. De woningcorporaties starten in 2022 ook een pilot met een aantal huurwoningen. Met deze kennis en ervaring weten we meer over de uitvoering. Deze kennis en ervaring nemen we mee in het opstellen van zogenaamde arrangementen. Dat zijn maatregelenpakketten voor isolatie, ventilatie en installatie, inclusief financiële ondersteuning en juridische borging. Deze arrangementen zijn op hun beurt weer input zijn voor het buurtenergieplan. 

In dit plan komt ook de planning te staan voor de rest van de woningen. We denken dit plan met u in de tweede helft van 2022 klaar te kunnen hebben. U kunt zelf ook meedenken of meewerken aan dit plan. Heeft u zelf al ideeën? Laat het ons weten of en hoe u mee wilt denken of werken. Wij houden u ook op de hoogte van alle manieren waarop u mee kunt denken of werken, via onze website, de digitale nieuwsbrief en het wijkblad. 

Hoe ziet het proces voor de komende tijd eruit?

In 2022 gaan we het buurtenergieplan Meent Aardgasvrij maken. Dat doen we stapsgewijs. U kunt komend jaar op verschillende manieren meedenken en meewerken. Bij de straatgesprekken en in de enquête vorig jaar heeft u ons al aandachtspunten meegegeven. Gaandeweg maken we gezamenlijk keuzes. Het stappenplan voor de komende tijd

Wat is de rol van de woningcorporaties?

De woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en de Alliantie zijn partner in het project Meent Aardgasvrij (waarin ook de netbeheerder Liander, Stichting Hilversumse Meent en de gemeente zitten) en dragen actief bij aan de activiteiten. Ook zij hebben zich eraan verbonden om hun woningen aardgasvrij te maken en hun huurders een goede oplossing te bieden. In het projectgebied hebben beide corporaties veel bezit. Dat is handig, omdat ze deskundigheid op bijvoorbeeld bouwtechnisch gebied met elkaar kunnen uitwisselen en kunnen delen met andere woningeigenaren. Ook de woningcorporaties starten in 2022 met een pilot bij huurwoningen. 

Vragen over het Programma Aardgasvrije Wijken

Wat houdt het Programma Aardgasvrije Wijken in?

Het Rijk wil via grootschalige proeftuinen in tal van wijken in heel Nederland leren hoe de overstap naar aardgasvrij per wijk het beste kan worden gemaakt. Er is veel praktijkervaring nodig. Er zijn nog veel vraagstukken te verkennen, bijvoorbeeld over de technieken, de rol van de gemeente en de betrokken stakeholders, het betaalbaar houden van de aanpak, het betrekken van bewoners en gebouweigenaren en het verbinden van het aardgasvrij maken aan het verbeteren van de woon- en leefomgeving. 

Hiervoor heeft het Rijk een programma opgezet. In verschillende rondes wordt geld beschikbaar gesteld om in een wijk praktijkervaringen op te kunnen doen. Het programma bestaat uit financiële middelen om in de wijk samen met bewoners aan de slag te gaan en een kennis- en leerprogramma. 

Wat is de doelstellling van het Programma Aardgasvrije Wijken?

Doel van het Programma Aardgasvrije Wijken is om te leren hoe woningen wijkgericht aardgasvrij kunnen worden gemaakt, en hoe problemen opgelost kunnen worden. 

Het klimaatakkoord bepaalt dat in 2030 1,5 miljoen huizen aardgasvrij moeten zijn of gereed zijn om de overstap te maken. Dat is een enorme opgave en vraagt veel snelheid, maar wel op de juiste manier. Met deze praktijkervaring in diverse wijken, met diverse oplossingen en aanpakken, wordt het mogelijk de overstap steeds sneller te kunnen realiseren. 

Welke gemeenten doen mee aan het Programma Aardgasvrije Wijken?

Aan de eerste ronde doen 27 gemeenten mee. Aan de tweede ronde doen 19 gemeenten mee, waaronder Hilversum. Op de website van aardgasvrije wijken ziet u welke gemeenten er meedoen. 

Waarom heeft de gemeente voor de Hilversumse Meent een aanvraag gedaan voor deelname aan het Programma Aardgasvrije Wijken?

De aanvraag is gezamenlijk ingediend met de Stichting Hilversumse Meent, de woningcorporaties Gooi en Omstreken en de Alliantie, netbeheerder Liander en de gemeente Hilversum. Afgelopen jaren heeft de werkgroep Meent Aardgasvrij onderzocht wat er allemaal nodig is om de wijk van het aardgas af te halen. Ook is er praktijkervaring opgedaan. Het PAW is hierop een logisch vervolg. We kunnen de aanpak versnellen en het programma maakt de financiering van de onrendabele top voor bewoners mogelijk. 

Wie heeft de aanvraag geschreven?

De partners van het project Meent Aardgasvrij (de Stichting Hilversumse Meent, Liander, woningcorporatie Gooi en Omstreken, woningcorporatie de Alliantie en de gemeente Hilversum) hebben input geleverd voor de aanvraag. De gemeente heeft met goedkeuring van genoemde partners, de aanvraag ingediend bij het Rijk. 

Geldt de aanvraag voor de gehele Meent?

Nee, de hele wijk is te groot. Het Rijk eiste een kleiner gebied. We hebben gekozen voor het noordelijk deel van de wijk (624 woningen). Daar is een goede mix van koopwoningen en huurwoningen van de woningcorporaties.