Besluiten regiegroep Meent Aardgasvrij

Besluiten 25 oktober 2021 - 27 september 2021 - 30 augustus 2021

Besluiten 20 december 2021

 • De regiegroep is akkoord met het oprichten van de werkgroep arrangement en maatregelenpakket (WAM). Deze WAM wordt opgericht voor het begeleiden en versnellen van de ontwikkeling van het arrangementenmodel en maatregelpakketten. De regiegroep geeft daarbij opdracht om tijdens het volgende overleg terug te komen met een projectvoorstel. 
 • De regiegroep besluit de website www.hilversum.nl/meentaardgasvrij onder te gaan brengen onder het systeem van www.bouwenaanhilversum.nl, maar met een eigen look en feel. Hiervoor wordt eenmalig 4000 euro vrijgemaakt en structureel 500 euro per jaar. De kosten voor deze aanpassingen worden gedekt door de gemeente uit de projectbegroting voor de Meent.
 • De regiegroep is akkoord met het opstellen van een bewonersraad. Deze bewonersraad dient de bewoners te vertegenwoordigen en kan meedenken over en adviseren op voorstellen die voorgelegd worden aan de regiegroep. Wel verzoekt de regiegroep om terug te komen met een voorstel (vergelijkbaar met het voorstel WAM) tijdens het eerstvolgende overleg van de regiegroep.
 • De regiegroep heeft ingestemd met het voorstel van de kwartiermaker om een extra vergadering te organiseren waarin de business case over kostenneutraliteit wordt besproken en het Energiedienstenbedrijf een presentatie geeft (17 januari). Op 24 januari zal de regiegroep het afgelopen jaar evalueren en vooruitblikken op het aankomende jaar.

Besluiten 22 november 2021

 • De regiegroep laat een aantal scenario’s doorrekenen voor de onrendabele top. Ze heeft hiertoe besloten door de stijgende prijzen voor gas, materiaal en arbeid.
 • De regiegroep geeft opdracht aan de projectleider om met een taakomschrijving te komen voor de werkgroep arrangementen. Voorstel komt in regiegroep van 20 december terug.
 • De regiegroep heeft besloten dat de huurdersbelangenverenigingen en vertegenwoordigers van de particuliere woningeigenaren niet toetreden tot de regiegroep. Er komt een voorstel hoe een vertegenwoordiging van bewoners kan meedenken met en adviseren over voorstellen die voorgelegd worden aan de regiegroep en of werkgroepen.
 • De regiegroep stelt op basis van de mondelinge toelichting van Liander vast dat het elektriciteitsnet in de Hilversumse Meent er op dit moment goed bij ligt. Voor de toekomstige warmte/energievraag worden op de korte termijn geen problemen voorzien (tijdens het koploperstraject). Dat neemt niet weg dat er werk verzet moet worden om de werking van het net te blijven waarborgen. Indien de warmte/energievraag op tijd inzichtelijk wordt gemaakt, kan Liander hierop anticiperen. Door het toenemende gebruik van elektriciteit (door o.a. warmtepompen en elektrische voertuigen) blijft de vertaling naar wijkniveau vanwege PAW-scenario’s - zoals besproken eind september – nodig.

Besluiten 25 oktober 2021

 • De regiegroep heeft kennisgenomen van de aandachtspunten die uit de buurtgesprekken naar voren kwamen en is daarmee akkoord. Daarbij is er een toevoeging – het verschil tussen 0 op de meter en aardgasvrij – waarmee rekening dient te worden gehouden.
 • De regiegroep heeft nog geen definitief besluit genomen over de toetreding van de huurdersbelangenverenigingen en vertegenwoordigers van de particuliere woningeigenaren aan de regiegroep. Dit dient eerst nog nader besproken te worden tussen de Alliantie, Stichting Hilversumse Meent en de gemeente. Dit wordt met de regiegroep teruggekoppeld om vervolgens een besluit over te nemen.

Besluiten 27 september 2021

 • De regiegroep heeft akkoord gegeven op de kaders voor de te ontwikkelen arrangementen. Daarbij is er een toevoeging – stap voor stap richting aardgasvrij – waar de regiegroep mee akkoord gaat.
 • De regiegroep heeft ingestemd met een viertal aandachtspunten voor de uitwerking van de arrangementen. Dit is gebaseerd op de eerste input die is opgehaald tijdens de straatgesprekken. Het wordt nader besproken in de werkgroep arrangementen.
 • De regiegroep heeft ingestemd met het maken van een voorstel voor de manier waarop bewoners kunnen worden gehoord en/of betrokken bij onderdelen of activiteiten van de verschillende werkgroepen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen bij de ontwikkeling van de arrangementen in de vorm van een klankbordgroep.
 • De regiegroep heeft besloten dat het vanaf heden eens per maand bijeenkomt, tenzij vaker nodig blijkt te zijn.

Besluiten 30 augustus 2021

 • De regiegroep heeft besloten haar besluiten te publiceren op deze webiste hilversum.nl/meentaardgasvrij. Ook komt er een samenvatting in het wijkblad Je Meent het.
 • De regiegroep heeft ingestemd met de conclusies van de warmteoptie-analyse, deze gedeeld met de werkgroep en ingestemd om deze openbaar te maken. Hier vindt u de conclusies van de regiegroep over de warmteoptie-analyse (pdf, 503 kB).
 • De regiegroep heeft akkoord gegeven op de planning van de straatgesprekken en de bijbehorende uitnodigingen.
 • De regiegroep heeft besloten dat er zal worden gestart met twee pilots (één met huurwoningen en één met koopwoningen) in het noordelijke deel van de Meent met de in de PAW opgenomen warmteoptie: warmtepomp in combinatie met aardlus.

De toelichting op de besluiten van de regiegroep kunt u opvragen via meentaardgasvrij@hilversum.nl.