Stappenplan 2021/2022

Op deze pagina leest u welke stappen we komend jaar gaan nemen. Daarbij levert iedere stap informatie voor de volgende stap. Het betreft een voorlopige planning.

Op deze pagina leest u welke stappen we hebben genomen en gaan nemen. Daarbij levert iedere stap informatie voor de volgende stap. Het betreft een voorlopige planning.

1. Met elkaar in gesprek (mei-oktober 2021)

In deze eerste stap hebben we elkaar leren kennen. In juni heeft u een enquête kunnen invullen en in september en oktober hebben we elkaar gesproken bij de straatgesprekken. Van zowel woningeigenaren als huurders in het projectgebied hebben we gehoord wat de wensen, zorgen en vragen zijn.

U kunt de resultaten van de enquête en de aandachtspunten uit de straatgesprekken  bekijken. De uitkomsten van de enquête en de straatgesprekken gebruiken we als startpunt voor het maken van het buurtenergieplan. Heeft u nog aanvullingen? Laat het ons weten door een mail te sturen naar meentaardgasvrij@hilversum.nl.

2. Eerste pilot / koploperstraject (november 2021-april 2022)

Voor PAW Meent gaan we een aantal pilots starten. De eerste pilot, ook wel koploperstraject genoemd, is in november gestart met ongeveer 25 geïnteresseerde woningeigenaren. Met hen gaan we concreet aan de slag met het isoleren en aardgasvrij maken van woningen.

Naast deze pilot met particulieren werken we met de woningcorporaties ook aan een pilot bij de huurwoningen. Het is nog niet bekend wanneer dit precies gaat gebeuren en om welke woningen het gaat. Dit wordt in de loop van 2022 duidelijk. De betreffende huurders worden bij de pilots betrokken.

De ervaringen uit de pilots leveren veel informatie op. Bijvoorbeeld over de toegepaste techniek, het niveau van isoleren dat nodig is, de financiering, de begeleiding en de samenwerking met aannemers. Maar ook of deze maatregelen leiden tot tevredenheid bij de bewoners. Deze kennis en ervaringen verwerken we in het buurtenergieplan.

Heeft u interesse om mee te doen aan een pilot? Stuur dan een mail naar meentaardgasvrij@hilversum.nl.

3. Samen met bewoners werken aan het buurtenergieplan (heel 2022)

Het is belangrijk voor ons om contact met u te blijven houden, te horen wat er bij u leeft én te vertellen waar wij mee bezig zijn. Alleen op die manier kunnen we een buurtenergieplan maken waar de buurt achter staat. Zo gaan we bijvoorbeeld de straatgesprekken herhalen en organiseren we presentaties, participatiebijeenkomsten, themabijeenkomsten, enquêtes, klankbordmomenten en bezichtigingen bij modelwoningen. Zo kunt u op verschillende momenten meedenken aan en meepraten over het buurtenergieplan.

Alle activiteiten komen te staan op de kalender. Natuurlijk krijgt u ook een uitnodiging thuis. Een deel van deze activiteiten is interessant voor alle Meentbewoners.

4. Bewoners zijn onze adviseurs – bewonersraad (begin 2022)

Begin 2022 richten we een bewonersraad op. Deze raad bestaat uit particuliere woningeigenaren en huurders uit het PAW-gebied. De bewonersraad krijgt een belangrijke rol: ze geeft advies over de voorstellen die aan de regiegroep worden voorgelegd en van invloed zijn op de keuzemogelijkheden en belangen van bewoners.

De bewonersraad wordt samengesteld met een loting. De eigenaren of huurders van de gelote woningen krijgen een uitnodiging in de bus. U hoeft geen kennis van zaken te hebben, maar we horen graag hoe u als bewoner tegen dingen aankijkt. We schatten in dat deelname aan de bewonersraad eens per twee maanden twee uur van uw tijd vraagt.

5. Buurtenergieplan schrijven (medio 2022)

Nadat de grote lijnen zijn vastgesteld, is het tijd om het buurtenergieplan te schrijven.

6. Aanpak per woningtype ontwikkelen (2e helft 2022)

We gaan een aanpak per woningtype ontwikkelen. In deze aanpak staan de verschillende mogelijkheden om (rijtjes) woningen aardgasvrij te maken. Denk aan isoleren, ventilatie en het alternatief voor aardgas. Deze aanpak wordt onderdeel van het buurtenergieplan. De pilots met de koplopers leveren veel informatie voor deze aanpak.

Voor de woningcorporaties is de aanpak voldoende informatie voor het verduurzamen van hun woningen. Zij leggen dit met een eigen financieringsvoorstel voor aan hun huurders. Voor particuliere woningeigenaren ontwikkelen we ook een oplossing voor het organiseren van de werkzaamheden (bouworganisatie en garanties), de financiering en vergunningen. Dit samen noemen we een arrangement.

7. Goedkeuren buurtenergieplan (eind 2022)

We bepalen samen met bewoners en stakeholders hoe, of en met wie het buurtenergieplan wordt opgesteld en welke besluitvorming erop volgt. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad van de gemeente Hilversum dit plan vast als onderdeel van het omgevingsplan. Daarmee krijgt het ook een juridische status en is het bindend voor de gemeente.

8. Start uitvoering (eind 2022)

Nadat het buurtenergieplan is goedgekeurd, gaan we echt aan het werk. Dit zal niet eerder zijn dan eind 2022. We mikken erop dat de pilot met de koplopers (zie stap ‘Eerste pilot / koploperstraject) al wel is gestart en dat zij zijn begonnen met het verduurzamen van hun woning.