Hilversum op weg naar aardgasvrij

Nederland wil in 2050 stoppen met het gebruik van aardgas. We gaan koken en onze huizen verwarmen op andere duurzame warmtebronnen. Voorlopig gaat Hilversum nog geen buurten van het aardgas loskoppelen. Er wordt wel ruimte gegeven aan buurtinitiatieven die op vrijwillige basis verdere stappen willen ondernemen om van het aardgas af te gaan.

De ambitie is een aardgasvrij Hilversum in 2040. Daar bereidt de gemeente zich zorgvuldig op voor. In 2021 wordt eerst de Transitievisie Warmte (TVW) gemaakt. Hierin staat hoe Hilversum zich tot en met 2030 gaat voorbereiden op een aardgasvrije toekomst.

Waarom aardgasvrij
 • Bij de verbranding van aardgas komt veel CO2 vrij. Dit broeikasgas veroorzaakt veel schade aan het milieu en is zo een bedreiging voor onze gezondheid en de leefbaarheid in onze dorpen en steden.
 • In het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 zijn onder de leden van de Verenigde Naties afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen is hierbij noodzakelijk.
 • De Nederlandse overheid heeft daarop besloten in 2050 van het aardgas af te gaan. Zo kunnen we de doelstelling van Parijs halen.
 • De gemeente Hilversum heeft de ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn.
 • In het gaswinningsgebied in Groningen leiden aardbevingen tot veel schade en overlast aan de woningen.
 • Nieuwe moderne technieken voor verwarmen en koken zorgen voor een comfortabel en gezonder klimaat binnenshuis.
 • De energietransitie biedt ook kansen en mogelijkheden voor economische groei en het verbeteren van de sociale infrastructuren.

 

De Hilversumse ambities
 • Hilversum is in 2050 een CO2 neutrale gemeente.
  De energie die nodig is binnen Hilversum wordt duurzaam en zoveel mogelijk lokaal en in lokaal eigendom opgewekt.
 • In 2040 is de gemeente aardgasvrij.
  Vanaf 2040 worden woningen en bedrijfspanden niet langer verwarmd met bronnen waarvoor wordt verbrand.

Voor het halen van deze doelstellingen is het nodig dat we het verbruik van energie in Hilversum drastisch beperken. Tegelijkertijd moeten we meer duurzame energie opwekken en blijven zoeken naar nieuw mogelijkheden en kansen.

 • Hilversum is in 2050 een CO2 neutrale gemeente.
  De energie die nodig is binnen Hilversum wordt duurzaam en zoveel mogelijk lokaal en in lokaal eigendom opgewekt.
 • In 2040 is de gemeente aardgasvrij.
  Vanaf 2040 worden woningen en bedrijfspanden niet langer verwarmd met bronnen waarvoor wordt verbrand.

Voor het halen van deze doelstellingen is het nodig dat we het verbruik van energie in Hilversum drastisch beperken. Tegelijkertijd moeten we meer duurzame energie opwekken en blijven zoeken naar nieuw mogelijkheden en kansen. Ook moeten er eerst betaalbare en technisch haalbare alternatieven voor aardgas zijn, voordat Hilversum over wil gaan tot het loskoppelen van aardgas.

Kansen energietransitie

De energietransitie is een ingewikkeld onderwerp. Veel is nog onduidelijk, bijvoorbeeld de financiering, de alternatieve warmtebronnen, de planning, de ondersteuning voor bewoners en bedrijven. Het rijk, de provincie, de regio en de gemeente werken hier tegelijkertijd aan. Producten en diensten zijn nog in ontwikkeling. Niet zelden wordt hierdoor de energietransitie als bedreiging gezien. Dat begrijpen we.

Wij zien ook de kansen en de mogelijkheden van deze transitie. We willen de energietransitie inzetten als katalysator voor economische groei en het verbeteren van de sociale infrastructuren:

 • Naar verwachting stijgt de waarde van woningen als gevolg van verduurzaming, zoals isoleren en de aanleg van zonnepanelen.
 • De lokale werkgelegenheid neemt toe omdat de vraag naar het verduurzamen van panden en de aanleg en het onderhoud van lokale energiebronnen groeit.
 • Door het verduurzamen van de woning dalen doorgaans de energielasten. Dit kan gunstig zijn voor huishoudens waar de energielasten zwaar drukken op het maandelijkse budget.
 • Lokale, decentrale opwek van duurzame energie gaat gepaard met het tot stand komen van nieuwe, sociale infrastructuren: buurt- of wijkgenoten gaan samenwerken op het gebied van duurzaamheid en kopen samen zonnepanelen in of richten een coöperatie op. Deze sociale structuren worden ook ingezet voor andere vraagstukken in de buurt en wijk.
 • Energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie leveren een belangrijke bijdrage aan de profilering van Hilversum als duurzame gemeente in een groene regio.
De stappen naar een aardgasvrij Hilversum

Regionale Energiestrategie (RES) - 2019/2020

Om de overgang van 'oude' energie naar duurzame energie vorm te geven, heeft de rijksoverheid gemeentes en provincies de opdracht gegeven om per regio een energiestrategie te schrijven. Deze strategie beschrijft hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. De RES leidt tot locaties van energieprojecten, die uiteindelijk uitgevoerd gaan worden. Maar ook tot keuzes voor de verdeling van duurzame warmte in de regio. Onze regio Gooi en Vechtstreek levert input voor de RES-regio Noord Holland Zuid.

Transitievisie Warmte - 2020/2021

In de Transitievisie Warmte staat hoe Hilversum zich tot en met 2030 gaat voorbereiden op een aardgasvrije toekomst, welke alternatieve bronnen daarvoor mogelijk aanwezig zijn en hoe we bewoners helpen bij de voorbereidingen die zij daarvoor moeten treffen. Dit plan maken we in een open proces met bewoners en ondernemers.

Buurtuitvoeringsplannen

Als de gemeente besluit dat een buurt van het aardgas af moet dan wordt er voor die buurt een buurtuitvoeringsplan gemaakt. Deze wordt samen met de buurt opgesteld. Draagvlak en betaalbaarheid zijn daarbij cruciaal.

Momenteel heeft de gemeente geen plannen om buurten van het aardgas af te halen. Er moeten eerst betaalbare en technisch haalbare alternatieven voor aardgas zijn, voordat het college over wil gaan tot het loskoppelen van het aardgas. Het college wil de komende jaren vooral inzetten op het isoleren van woningen. En daarnaast ruimte geven aan buurtinitiatieven die op vrijwillige basis verdere stappen willen ondernemen om van het gas af te komen. 

Scholen / bedrijven / (sport)verenigingen

Ook scholen, bedrijfsgebouwen, kantoren en verenigingsgebouwen van sportclubs gaan van het aardgas af. Scholen, bedrijven en (sport)verenigingen moeten dus ook verduurzamen. Dit is een grote opgave waar de gemeente verschillende vormen van ondersteuning voor biedt.

Ondernemers

Voor informatie over onder meer de gratis milieubarometer, het energiefonds, het koplopersproject duurzaam ondernemen en subsidies kijk op Duurzaam ondernemen.

Scholen

We bieden alle scholen  in Hilversum (primair en voortgezet) de mogelijkheid om deel te nemen aan het internationale Eco-Schools-programma. Eco-Schools biedt een duidelijke structuur naar meer duurzaamheid, waarbij leerlingen en docenten stap voor stap samen een eigen actieplan, doelstellingen en gedragsregels opstellen. Duurzaamheid is niet langer een project of activiteit, maar raakt verankerd in ieders denken en doen en geeft de samenhang aan de dingen die je toch al doet. De GGD, de GAD en energiecoöperatie Hilverzon zijn ook betrokken én scholen kunnen via de gemeente een energiescan aanvragen voor het schoolgebouw. Zo ontstaat een netwerk van ondersteuning waar je als school van kunt profiteren. Kijk voor meer informatie op https://www.educatiefhilversum.nl/eco-schools

We ondersteunen scholen om CO2-neutraliteit onderdeel te laten zijn van hun onderhoudsplanning.

(Sport)verenigingen, stichtingen en zorginstellingen

Verenigingen, stichtingen, scholen, zorginstellingen op het gebied van bijvoorbeeld educatie, sport, cultuur, godsdienst of levensbeschouwing kunnen onder gunstige voorwaarden een lening afsluiten voor het verduurzamen van hun gebouw. Ook het verduurzamen van sportterreinen valt onder deze regeling. Meer informatie over de duurzaamheidslening Maatschappelijk Vastgoed.

Meer over