Hilversum op weg naar aardgasvrij

Het is prettig wonen, werken en leven in Hilversum. Wij koesteren dat. Om ook in de toekomst een leefbare stad te zijn, willen we in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarvoor moeten we samen met bewoners en bedrijven de CO2-uitstoot verminderen. Dit bereiken we door energie te besparen en onze huizen, kantoren en bedrijven te isoleren. De energie die we gaan gebruiken is duurzaam en deels ook lokaal opgewekt. Aardgas zorgt voor een groot deel van de CO2-uitstoot. Daarom bereiden we ons voor op een aardgasvrij Hilversum in 2040.

Waarom aardgasvrij

Nederland wil in 2050 stoppen met het gebruik van aardgas. Bij de verbranding van aardgas komt namelijk veel CO2 vrij. Dit broeikasgas veroorzaakt schade aan het milieu en is zo een bedreiging voor onze gezondheid en de leefbaarheid in onze dorpen en steden. Daarom heeft Nederland in 2015, samen met andere landen in de Verenigde Naties, afgesproken om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, is hiervoor noodzakelijk. Daarnaast leiden aardbevingen in het gaswinningsgebied in Groningen tot veel schade en overlast aan de woningen. Ook daarom gaan we stoppen met het gebruiken van aardgas.

De stappen naar een aardgasvrij Hilversum in 2040

Gemeente Hilversum bereidt zich zorgvuldig voor op het behalen van haar ambities. Dat doet zij op regionaal en lokaal niveau met de volgende stappen:

 • Regionale Energiestrategie (RES)

De Rijksoverheid heeft aan gemeentes en provincies de opdracht gegeven om per energieregio een energiestrategie (RES) te schrijven. Hierin moet komen te staan hoe en waar duurzame elektriciteit (zon en wind) opgewekt kan worden.  Ook staat in de energiestrategie de opslag en infrastructuur voor energie en warmte beschreven. Onze regio, Gooi en Vechtstreek, levert input voor de RES-regio Noord-Holland Zuid. Meer weten over de RES? Kijk op de homepage onder Regionale Energie Strategie.

 • Transitievisie Warmte (TVW) – 2021

In de Transitievisie Warmte (TVW) staat hoe Hilversum zich tot en met 2030 gaat voorbereiden op een aardgasvrije toekomst, welke alternatieve bronnen daarvoor mogelijk aanwezig zijn en hoe we bewoners helpen bij de voorbereidingen die zij daarvoor moeten treffen. In 2021 gaan we dit plan maken. Dat doen we samen met partners, belangengroepen en bewoners. Lees hier meer over op de homepage onder Transitievisie Warmte.

 • Buurtuitvoeringsplannen (BUP)

Als een buurt van het aardgas af gaat, dan wordt er voor die buurt een buurtuitvoeringsplan (BUP) gemaakt. Dit plan wordt samen met de buurt opgesteld. Draagvlak en betaalbaarheid zijn daarbij belangrijk.

Momenteel heeft de gemeente geen plannen om buurten van het aardgas af te halen. Er moeten eerst betaalbare en technisch haalbare alternatieven voor aardgas zijn. We zetten de komende jaren vooral in op het isoleren van woningen. Wel wordt er ruimte gegeven aan buurtinitiatieven die op vrijwillige basis verdere stappen willen ondernemen om van het aardgas af te gaan.

De Hilversumse ambities

 

 • Hilversum is in 2050 een CO2 neutrale gemeente.
  De energie die nodig is binnen Hilversum wordt duurzaam en zoveel mogelijk lokaal en in lokaal eigendom opgewekt.
 • In 2040 is de gemeente aardgasvrij.
  Vanaf 2040 worden woningen en bedrijfspanden niet langer verwarmd met bronnen waarvoor wordt verbrand.

 

Voor het halen van deze doelstellingen is het nodig dat we het verbruik van energie in Hilversum drastisch beperken. Tegelijkertijd moeten we meer duurzame energie opwekken en blijven zoeken naar nieuw mogelijkheden en kansen. Ook moeten er eerst betaalbare en technisch haalbare alternatieven voor aardgas zijn, voordat Hilversum over wil gaan tot het loskoppelen van aardgas.

Kansen energietransitie

De energietransitie is een ingewikkeld onderwerp. Veel is nog onduidelijk, bijvoorbeeld de financiering, de alternatieve warmtebronnen, de planning, de ondersteuning voor bewoners en bedrijven. Het rijk, de provincie, de regio en de gemeente werken hier tegelijkertijd aan. Producten en diensten zijn nog in ontwikkeling. Niet zelden wordt hierdoor de energietransitie als bedreiging gezien. Dat begrijpen we.

Wij zien ook de kansen en de mogelijkheden van deze transitie. We willen de energietransitie inzetten als motor voor economische groei en het verbeteren van de sociale infrastructuren:

 • Naar verwachting stijgt de waarde van woningen als gevolg van verduurzaming, zoals isoleren en de aanleg van zonnepanelen.
 • De lokale werkgelegenheid neemt toe omdat de vraag naar het verduurzamen van panden en de aanleg en het onderhoud van lokale energiebronnen groeit.
 • Door het verduurzamen van de woning dalen doorgaans de energielasten. Dit kan gunstig zijn voor huishoudens waar de energielasten zwaar drukken op het maandelijkse budget.
 • Lokale, decentrale opwek van duurzame energie gaat gepaard met het tot stand komen van nieuwe, sociale infrastructuren: buurt- of wijkgenoten gaan samenwerken op het gebied van duurzaamheid en kopen samen zonnepanelen in of richten een coöperatie op. Deze sociale structuren worden ook ingezet voor andere vraagstukken in de buurt en wijk.
 • Energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie leveren een belangrijke bijdrage aan de profilering van Hilversum als duurzame gemeente in een groene regio.
Mijn buurt aardgasvrij

Hilversum gaat voorlopig geen buurten van het aardgas loskoppelen. We willen vooral inzetten op het isoleren van woningen. Dat is de eerste stap naar een aardgasvrije woning. Wat bespaard wordt, hoeft niet opgewekt te worden.

Wel geeft de gemeente de ruimte aan buurten die zelf stappen willen ondernemen om van het aardgas af te gaan. We ondersteunen en helpen deze initiatieven. Heeft u een initiatief opgezet of bent u dit van plan? Meld uw initiatief aan via aardgasvrij@hilversum.nl.

Als er in de toekomst plannen zijn om een buurt aardgasvrij te maken, wordt een buurtuitvoeringsplan (BUP) gemaakt. Dit plan maken we samen met huiseigenaren, huurders, ondernemers, instellingen, woningcorporaties, netbeheerder Liander en energiebedrijven.

Meer over