Hilversum aardgasvrij

Hilversum wil in 2040 van het aardgas af. We gaan dan koken en stoken op alternatieve duurzame energiebronnen. Op deze pagina leest u over de Hilversumse ambities, de kansen en de stappen.

De Hilversumse ambities
 • Hilversum is in 2050 een CO2 neutrale gemeente.
  De energie die nodig is binnen Hilversum wordt duurzaam en zoveel mogelijk lokaal en in lokaal eigendom opgewekt.
 • In 2040 is de gemeente aardgasvrij.
  Vanaf 2040 worden woningen en bedrijfspanden niet langer verwarmd met bronnen waarvoor wordt verbrand.

Voor het halen van deze doelstellingen is het nodig dat we het verbruik van energie in Hilversum drastisch beperken. Tegelijkertijd moeten we meer duurzame energie opwekken en blijven zoeken naar nieuw mogelijkheden en kansen.

2050 is nog ver weg. Daarom hebben we twee tussendoelen geformuleerd:

 • In 2022 worden er in Hilversum 2000 woningen per jaar aardgasvrij-klaar opgeleverd.
  We werken samen met energiecoöperaties, installateurs, adviseurs, financiers en opleidingen aan een schaalbare aanpak voor het isoleren van woningen.
 • In 2022 is de organisatie van de gemeente Hilversum CO2-neutraal en hebben scholen dit doel vastgelegd in hun onderhoudsplanning.
  We maken in 2019 een plan hoe we onze gebouwen (gebouwen waarin de gemeente werkt en die ze in eigendom heeft) CO2-neutraal kunnen maken. Scholen ondersteunen we om CO2-neutraliteit onderdeel te laten zijn van hun onderhoudsplanning. We zetten hierbij dankbaar de expertise van de Hilversumse energiecoöperaties in.

Hilversum is ambitieus. We gaan hiermee aan de slag. We investeren veel geld in kwaliteitsverbetering van vastgoed, aanleg en exploitatie van bronnen en warmtetransportinfrastructuur. Ook aan onze inwoners en ondernemers vragen we flexibiliteit en bereidheid tot handelen en investeren.

Kansen energietransitie

De energietransitie is een ingewikkeld onderwerp. Veel is nog onduidelijk, bijvoorbeeld de financiering, de alternatieve warmtebronnen, de planning, de ondersteuning voor bewoners en bedrijven. Het rijk, de provincie, de regio en de gemeente werken hier tegelijkertijd aan. Producten en diensten zijn nog in ontwikkeling. Niet zelden wordt hierdoor de energietransitie als bedreiging gezien. Dat begrijpen we.

Wij zien ook de kansen en de mogelijkheden van deze transitie. We willen de energietransitie inzetten als katalysator voor economische groei en het verbeteren van de sociale infrastructuren:

 • Naar verwachting stijgt de waarde van woningen als gevolg van verduurzaming, zoals isoleren en de aanleg van zonnepanelen.
 • De lokale werkgelegenheid neemt toe omdat de vraag naar het verduurzamen van panden en de aanleg en het onderhoud van lokale energiebronnen groeit.
 • Door het verduurzamen van de woning dalen doorgaans de energielasten. Dit kan gunstig zijn voor huishoudens waar de energielasten zwaar drukken op het maandelijkse budget.
 • Lokale, decentrale opwek van duurzame energie gaat gepaard met het tot stand komen van nieuwe, sociale infrastructuren: buurt- of wijkgenoten gaan samenwerken op het gebied van duurzaamheid en kopen samen zonnepanelen in of richten een coöperatie op. Deze sociale structuren worden ook ingezet voor andere vraagstukken in de buurt en wijk.
 • Energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie leveren een belangrijke bijdrage aan de profilering van Hilversum als duurzame gemeente in een groene regio.
De stappen naar een aardgasvrij Hilversum

Hilversum heeft de ambitie om in 2040 van het aardgas af te gaan. Komende jaren bereiden we ons daarop voor en maken we plannen. We werken hierbij samen met de regio. Bewoners spelen een belangrijke rol in het aardgasvrij maken van Hilversum. Daarom vragen we regelmatig uw advies en gaan we met u samenwerken aan de wijkuitvoeringsplannen.

Hieronder staan de stappen die we gaan nemen:

Kaders en uitgangspunten Energietransitie Hilversum – 2019

De eerste stap in de energietransitie is het benoemen van de kaders van waaruit we werken. Bijvoorbeeld de uitgangspunten voor te maken keuzes in het ontzorgen van inwoners en bedrijven, de volgorde van de wijkaanpak, de keuze voor duurzame bronnen en de bekostiging. In 2019 werken we deze kaders uit.

Regionale Energiestrategie (RES) – 2019/2020

Ook regionaalwerken we samen met diverse partijen aan de energietransitie onder het motto ‘Samen op Pad’. In de regio wordt in 2019/2020 gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). Dit document geeft een beeld van hoeveel duurzame energie we waar in de regio kunnen opwekken in 2030 (aanbod) en welke energie-infrastructuur nodig is om deze aan te sluiten op het elektriciteitsnet of warmtenetten (vraag). We maken samen met partners energiekansenkaarten, waarin we de kansen voor concrete, duurzame projecten de komende jaren met elkaar in beeld brengen. Daarmee stemmen we de investeringsplanningen op elkaar af, voor ondergrondse infrastructuur, het energienetwerk en de grote nieuwbouw- en renovatieprojecten. Zo gaan we in stappen naar een duurzaam energiesysteem in de regio.

Warmtetransitievisie  - 2019/2020

In de warmtetransitievisie staat voor de periode tot 2030 welke wijken wanneer van het aardgas af gaan, welke alternatieve bronnen daarvoor zijn en hoe we bewoners helpen bij de voorbereidingen die zij daarvoor moeten treffen.

Wijkuitvoeringsplannen 2020/2021

De gemeente maakt in 2020/2021 voor de wijken die voor 2030 van het aardgas worden afgekoppeld een gedetailleerde planning per wijk. Nu is nog niet duidelijk welke wijken dat zijn. Bewoners kunnen meedenken over deze plannen.

Scholen / bedrijven / (sport)verenigingen

Ook scholen, bedrijfsgebouwen, kantoren en verenigingsgebouwen van sportclubs gaan van het aardgas af. Scholen, bedrijven en (sport)verenigingen moeten dus ook verduurzamen. Dit is een grote opgave waar de gemeente verschillende vormen van ondersteuning voor biedt.

Ondernemers

Voor informatie over onder meer de gratis milieubarometer, het energiefonds, het koplopersproject duurzaam ondernemen en subsidies kijk op Duurzaam ondernemen.

Scholen

We bieden alle scholen  in Hilversum (primair en voortgezet) de mogelijkheid om deel te nemen aan het internationale Eco-Schools-programma. Eco-Schools biedt een duidelijke structuur naar meer duurzaamheid, waarbij leerlingen en docenten stap voor stap samen een eigen actieplan, doelstellingen en gedragsregels opstellen. Duurzaamheid is niet langer een project of activiteit, maar raakt verankerd in ieders denken en doen en geeft de samenhang aan de dingen die je toch al doet. De GGD, de GAD en energiecoöperatie Hilverzon zijn ook betrokken én scholen kunnen via de gemeente een energiescan aanvragen voor het schoolgebouw. Zo ontstaat een netwerk van ondersteuning waar je als school van kunt profiteren. Kijk voor meer informatie op https://www.educatiefhilversum.nl/eco-schools

We ondersteunen scholen om CO2-neutraliteit onderdeel te laten zijn van hun onderhoudsplanning.

(Sport)verenigingen, stichtingen en zorginstellingen

Verenigingen, stichtingen, scholen, zorginstellingen op het gebied van bijvoorbeeld educatie, sport, cultuur, godsdienst of levensbeschouwing kunnen onder gunstige voorwaarden een lening afsluiten voor het verduurzamen van hun gebouw. Ook het verduurzamen van sportterreinen valt onder deze regeling. Meer informatie over de duurzaamheidslening Maatschappelijk Vastgoed.

Meer over