Home - HilversumAardgasvrij

Hilversum op weg naar aardgasvrij

Heel Nederland gaat stoppen met het gebruik van aardgas. Dat heeft gevolgen voor alle woningen en andere gebouwen in de stad. Wij gaan koken en onze woningen verwarmen op andere duurzame energiebronnen. De eerste stap in deze transitie is energie besparen en isoleren. Wat bespaard wordt, hoeft niet opgewekt te worden. Dat is voor Hilversum prioriteit op weg naar een aardgasvrije toekomst.

Het isoleren van uw woning levert in veel gevallen direct meer comfort op en een lagere energierekening. Isoleren of zonnepanelen plaatsen zijn maatregelen waarvan u geen spijt krijgt, ongeacht de keuzes die voor uw wijk nog volgen in de toekomst. Laat u wel altijd goed en professioneel voorlichten.

Transitievisie Warmte

Voor de transitie naar aardgasvrije woningen vraagt het Rijk alle gemeenten in Nederland een Transitievisie Warmte op te stellen. Hierin staat hoe gemeenten zich tot en met 2030 gaan voorbereiden op een aardgasvrije toekomst.

Inmiddels is het startdocument voor de op te stellen Transitievisie Warmte vastgesteld door de gemeenteraad. In dit startdocument staan de uitgangspunten voor de op te stellen Transitievisie Warmte. Deze uitgangspunten zijn samen met netbeheerders, woningcorporaties, het waterschap, waterleidingen-bedrijf, energiecoöperaties en Green Deal coaches opgesteld.

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft een aantal wijzigingen in het document doorgevoerd. Ten eerste wil zij dat alternatieve warmtebronnen moeten bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit. Dit betekent dat grootschalige biomassaverbranding wordt uitgesloten als alternatieve warmtebron. Ten tweede wil zij dat er gestreefd wordt naar minstens 50% lokaal eigenaarschap bij nieuwe projecten voor duurzame energieopwekking en collectieve warmtebronnen. Hierbij wil zij dat er aansluiting wordt gezocht bij Hilversumse duurzaamheidsinitiatieven. Ten slotte wil zij een uitgangspunt toevoegen: “Onafhankelijke informatie en ondersteuning zijn voor iedereen beschikbaar”.

Meedenken

De volgende stap is om de uitgangspunten verder uit te werken in een visie. Dit doen we samen met stakeholders, partners, ondernemers én natuurlijk bewoners(groepen). Tussen maart en juni zijn er verschillende momenten waarop ondernemers en bewoners mee kunnen denken. Binnenkort informeren we u hier verder over.

Eind 2021 moet de Transitievisie Warmte klaar zijn.

Regionale Energie Strategie

Gemeente Hilversum valt samen met de regio Gooi en Vechtstreek onder de Energieregio Noord Holland Zuid (NHZ). Voor deze energieregio wordt een Regionale Energiestrategie (RES) gemaakt. Dit is een document waarin staat hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) kunnen opwekken. Ook staat hierin hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) en de opslag en infrastructuur voor energie en warmte mogelijk maken. Deze keuzes maken we samen. We werken hierin samen met gemeenten, energiecoöperaties, energienet- en waterbeheerders, woningcorporaties, bedrijvenverenigingen en andere partners.

Op weg naar RES-NHZ 1.0

In de zomer van 2020 was de concept RES-NHZ klaar. In dit concept stond waar en hoe duurzame elektriciteit mogelijk zou kunnen worden opgewekt. Hierop konden gemeenteraden, bewoner-adviesgroepen, Provinciale Staten en andere partners reageren. Al deze reactie, wensen en bedenkingen zijn gebundeld in een document, de reactienota ‘Op weg naar RES 1.0’. Op basis van deze reacties zijn een aantal zoekgebieden voor de opwek van duurzame elektriciteit uit de concept RES-NHZ aangepast of vervallen. Deze aanpassingen zijn ook te vinden in de reactienota.

Naar verwachting zal de gemeenteraad in juli 2021 een besluit nemen over de definitieve RES-NHZ 1.0.

Zoekgebieden Hilversum

Naar aanleiding van de reacties, wensen en bedenkingen over de concept RES-NHZ, zijn een aantal zoekgebieden afgevallen. In Hilversum is het zoekgebied voor windenergie, langs afslag 33 van de A27, afgevallen. Dit betekent dat voor Hilversum de focus ligt op zonne-energie.

In Hilversum kijken we voor zonne-energie naar het zoekgebied Vliegveld Hilversum en zonne-energie op grote geschikte daken. Ook gaan er pilots draaien voor zonne-energie op parkeerplaatsen. Ten slotte wordt er gewerkt aan een regionale aanpak voor zonne-energie langs infrastructuur (bijvoorbeeld langs snelwegen en spoorlijnen). Over het zoekgebied Vliegveld Hilversum gaan we in januari met stakeholders en bewoners in gesprek.

Lees meer over de concept RES in dit persbericht. In de bijlage staat een kaart van de regio Gooi en Vecht met de zoekgebieden (pdf, 1MB).
De concept RES staat op  www.energieregionhz.nl/conceptRES

Adviesgroep

Voor de concept RES-NHZ en ook voor de definitieve RES-NHZ worden veel onderzoeken uitgevoerd, en gesprekken en bijeenkomsten georganiseerd. Voor Hilversum is een adviesgroep opgezet, bestaande uit 50 betrokken Hilversummers. Zij geven advies over onder andere de concept RES-NHZ.

In onderstaand rapport staan de 18 adviespunten voor de concept RES-NHZ:

Meer informatie over de RES

Wat is de RES? Kijk voor een simpele uitleg naar deze animatie.

Wilt u meer weten over de RES Noord Holland Zuid? Kijk op energieregionhz.nl
Wilt u meer weten over de RES in de regie Gooi en Vechtstreek? Kijk op www.regiogv.nl

Verkenning  zonnepanelen Vliegveld Hilversum

De gemeente Hilversum bekijkt, met medewerking van gemeente Wijdemeren, of het mogelijk en wenselijk is zonnepanelen te plaatsen op Vliegveld Hilversum. Zo wil Hilversum bijdragen aan het opwekken van groene energie.

30 regio's doen onderzoek

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 regio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit opgewekt kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Meer informatie over de Regionale Energie Strategie (RES) vindt u in de bovenstaande tabbladen op deze pagina.

Vliegveld Hilversum mogelijke locatie zonnepanelen

In Hilversum is het Vliegveld Hilversum een mogelijke locatie om zonnepanelen te plaatsen. Deze locatie is momenteel in de verkenningsfase. Dat betekent dat de gemeente Hilversum, met medewerking van gemeente Wijdemeren, onderzoekt of het plaatsen van zonnepanelen wenselijk is en haalbaar is. In deze fase is het nog niet duidelijk hoe groot de zonneweide wordt. De eventuele zonnepanelen hebben geen effect op het vliegverkeer bij vliegveld Hilversum.

Enquete invullen kan tot 14 februari

We horen graag van omwonenden en bedrijven in de buurt van het vliegveld Hilversum hoe zij denken over zonnepanelen op een deel van het vliegveld. De omwonenden en bedrijven in de buurt van het vliegveld hebben een brief gehad met de vraag de enquête in te vullen. De enquêtes kunnen ingevuld worden tot en met zondag 14 februari.

Hieronder vindt u de links naar de enquêtes.

Uitkomst enquête

De uitkomst van de enquête is een onderdeel van de totale verkenning naar zonnepanelen op een deel van Vliegveld Hilversum. Afhankelijk van de uitkomst van de totale verkenning bepalen we of en hoe we verder gaan met een gedetailleerder onderzoek naar zonnepanelen bij vliegveld Hilversum. Vanaf maart kunt u op deze pagina de uitkomsten van de enquête en het resultaat van de totale verkenning vinden.

Gratis energiecoachgesprek en tegoedbon van €65 euro

Steeds meer Hilversummers nemen energiebesparende maatregelen. Tegenwoordig zijn er tal van mogelijkheden. Met een gratis (online) energiecoachgesprek krijg je een goed inzicht van welke maatregelen bij jouw woning passen. Dit is een advies op maat: wat is voor jou de beste keus en levert je het meeste op qua besparing en wooncomfort.

Voor kleine maatregelen zoek je samen met de energiecoach gelijk een oplossing. Daarvoor krijg je een tegoedbon ter waarde van €65 euro. Hiermee kun je energiebesparende producten kopen op www.energiebespaarshop.nl, zoals ledlampen of radiatorfolie. Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar info@energiecoach-hilversum.nl. De energiecoaches zijn opgeleid door energiecoöperaties HilverZon en HET. Deze coöperaties zijn opgericht door inwoners van Hilversum om andere inwoners te helpen met verduurzamen.

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

De energiecoachgesprekken en de tegoedbonnen worden mogelijk gemaakt door een subsidie van het Rijk: de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). De gemeente Hilversum kan hiermee, samen met de Hilversumse energiecoöperaties HET en HilverZon, bewoners helpen in het nemen van energiebesparende maatregelen. Deze maatregelen leveren je in veel gevallen direct meer comfort op en een lagere energierekening. Samen bouwen we zo ook aan een duurzaam Hilversum!

Hilversummers Joke en Stefan hebben al gebruik gemaakt van een gesprek met een energiecoach. Op de pagina nieuws en verhalen leest u hun ervaringen.

Duurzaamheidsleningen en subsidies

Het verduurzamen van de woning en maatregelen om energie te besparen, kost de woningeigenaar geld. Deze kosten verdient u vaak terug via een lagere energierekening. Ook wordt uw huis comfortabeler en stijgt de waarde er waarschijnlijk van. Maar u moet de aanschaf- en aanlegkosten wel eerst betalen. Maak gebruik van subsidies en acties: daarmee kunt u de kosten flink omlaag brengen. Er zijn verschillende leningen en subsidiemogelijkheden, vanuit de gemeente en vanuit de overheid:

Duurzaamheidslening gemeente Hilversum

Voor energiezuinige aanpassingen in huis heeft gemeente Hilversum een duurzaamheidslening beschikbaar. Dit is een revolverend fonds. Dit betekent dat rente en aflossingen weer terugvloeien in het fonds en gebruikt worden voor nieuwe   aanvragen. Omdat het hierdoor kan voorkomen dat het fonds leeg is, is het belangrijk aanvragen op tijd te doen. Kijk voor informatie over de duurzaamheidslening op de pagina gemeentelijke duurzaamheidsleningen.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

Bent u woningeigenaar en heeft u vanaf 15 augustus 2019 voor uw woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen laten uitvoeren? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Deze subsidie kunt u aanvragen tot en met 31 december 2020. De subsidiebedragen zijn tijdelijk verhoogd: u komt hiervoor in aanmerking als minstens één van de minimaal 2 isolatiemaatregelen na 1 juni 2020 is uitgevoerd en betaald. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/seeh.

Duurzaam bouwloket

Een volledig overzicht van alle duurzaamheidsregelingen en subsidies kunt u vinden op www.duurzaambouwloket.nl. Voer uw gemeente in en klik op het kopje ‘Subsidiecheck’ voor een overzicht van actuele financieringsmogelijkheden en  subsidies.

Energiesubsidiewijzer.nl

Nederland kent verschillende subsidies en leningen voor woningeigenaren die energiezuinige aanpassingen willen doen. Op www.energiesubsidiewijzer.nl kunt u in twee stappen ontdekken voor welke subsidies en leningen u in aanmerking komt.